Senast publicerat 05-06-2021 10:19

Punkt i protokollet PR 114/2017 rd Plenum Onsdag 8.11.2017 kl. 14.00

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 168/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.