Senast publicerat 05-06-2021 14:55

Punkt i protokollet PR 114/2018 rd Plenum Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02—19.32

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2018.