Punkt i protokollet
PR
115
2016 rd
Plenum
Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 18/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
17.14
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Lain käsittelyssä valiokunnassa on lähinnä vasemmisto-oppositio esittänyt vastalauseen, jossa esitetty ajatus hieman särähti korvaani. Miksi ihmeessä olisi tarve lausua näin: "Eduskunta edellyttää, että Suomi edistää EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä." Miksi olisi Suomen intressi lähtökohtaisesti edistää EU:ssa lainsäädäntöä? On lukuisia esimerkkejä siitä, että yhteinen lainsäädäntö, jota Euroopassa luodaan, menee isojen maiden intressien mukaan ja pohjoinen pieni Suomi joutuu näissä kärsimään. On melko naiivi ajatus, että tämä toimisi verotusasioissa mitenkään muutenkaan kuin esimerkiksi tässä viimeisimmässä metsien hiilinieluasiassa, missä unioni ja komissio ei käsitä, että metsä voi kasvaa myös ylöspäin eikä pinta-alan mukaan. Tämä ajattelu, että Suomen etu olisi aina edistää unioninlaajuista yhteistä lainsäädäntöä, on minulle periaatteellisesti kyllä vieras. 
17.15
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Erityisesti verolainsäädännön osalta olisi erittäin hyvä, että Euroopan unionissa olisi tietty perustaso, jonka alle jäsenmaat eivät voisi mennä. Mehän käymme Euroopan sisämarkkinoitten sisällä kauppaa, ja jos toisessa maassa on nollaverokohtelu jollekin tuotteelle tai palvelulle ja toisessa maassa pyritään sitten saamaan valtion tulojen katteeksi rahaa, se käy hyvin haastavaksi, jos Euroopan unionin sisällä tällaista kilpailua on. Nimenomaan lainsäädännön kautta Euroopan unionissa asioita kannattaa hoitaa pienen maan näkökulmasta, koska komissio tekee esitykset ja lainsäädäntö hoidetaan hallitusten kautta ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa ja tässä pienen maan ääni tulee parhaalla mahdollisella tavalla kuuluviin. 
17.16
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Kommentoin vielä, kun sanomani saatettiin äskeisessä puheenvuorossa ymmärtää hieman väärin. Totta kai on Suomen etu, jos EU säätäisi sellaista verotusmenettelyä, joka olisi Suomen edun mukainen, mutta kyseenalaistin sen periaatteellisen näkemyksen, että EU näin tulisi tekemään. EU:ssa mennään suurien maiden määräysvallan mukaan, koska niillä on enemmän määräysvaltaa. Eivät ne tee omien intressiensä vastaista lainsäädäntöä, jos se on Suomen intressin mukaista. Ainoastaan jos Suomen intressi on yhteneväinen riittävän suuren joukon maita kanssa, se voi mennä Suomen intressin mukaan. 
17.16
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! En halua juuttua millään tavalla tähän aiheeseen, kun se päätöksentekoprosessi ei suoraan liity tähän itse kysymykseen, mutta miksi ylipäätänsä voidaan ajatella niin, että Suomen intressi olisi aina erilainen kuin Saksan, Ranskan tai vastaavan ison maan? Meillä on hyvin paljon yhteisiä intressejä myös niin sanottujen suurten jäsenmaitten kanssa. Se neuvotteluprosessi ja päätöksentekoprosessi, joka Euroopan unionissa on, mahdollistaa kaikille jäsenmaille omien asioittensa esille tuomisen, hakeutumisen sellaisiin yhteisiin neuvottelutilanteisiin, joissa omia asioita voidaan edistää mahdollisimman hyvin. Tässä normaalissa lainsäädännössä määräenemmistöpäätöksin ministerineuvostossa tehdään päätökset, ja silloin siellä todellakin on mahdollisuus vaikuttaa, kun siinä prosessissa haluaa olla aktiivinen. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 4 i proposition RP 203/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 i proposition RP 203/2016 rd enligt betänkandet sammanfört med lagförslag 1 i proposition RP 142/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 i proposition RP 142/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22.3.2017 12:16