Punkt i protokollet
PR
115
2016 rd
Plenum
Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-91620
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.11.2016. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Johanna Karimäki föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Under debatten har Veronica Rehn-Kivi understödd av Joakim Strand framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2. 
Vidare har Antero Laukkanen understödd av Sari Tanus framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta om att godkänna eller förkasta lagförslaget. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 47 nej; 52 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 39/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. Veronica Rehn-Kivis förslag till uttalande och Antero Laukkanens förslag till uttalande ställs vart för sig separat mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 7 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Antero Laukkanens förslag "nej". Omröstningsresultat: 109 ja, 38 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-11-2016 15:20