Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 115/2016 rd Plenum Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 16/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras dels för andra dels för enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.11.2016. 

Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Johanna Karimäki föreslagit att utskottets två förslag till uttalanden förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—18 i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta förslagen till uttalanden. Separata voteringar verkställs om godkännande eller förkastande av förslagen till uttalande. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandets första förslag till uttalande godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 51 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände det första förslag till uttalande. 
Betänkandets andra förslag till uttalande godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 52 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände det andra förslag till uttalande. 

Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.