Punkt i protokollet
PR
115
2016 rd
Plenum
Onsdag 16.11.2016 kl. 13.59—17.26
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-91631
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.11.2016. 
Under debatten har Katja Taimela understödd av Pia Viitanen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 146/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 97 ja, 58 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.11.2016 15:06