Senast publicerat 05-06-2021 11:16

Punkt i protokollet PR 115/2017 rd Plenum Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49

2.2.  Muntlig fråga om utsläppsmålen och kostnaderna för bilismen (Jari Ronkainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 152/2017 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Arto Satonen
:

Vi går över till nästa fråga. Ledamot Ronkainen. 

Debatt
16.20 
Jari Ronkainen ps :

Arvoisa puhemies! Suomi on vastuuttomasti sitoutunut EU:n tiukimpiin liikennepäästötavoitteisiin, ja se uhkaa näkyä autoilun huomattavana kallistumisena. Suomi on jo etukäteen luottanut siihen, että hyvin epärealistiset tavoitteet toteutuvat, kun EU pakottaa autotehtaat tekemään vähäpäästöisiä autoja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan näin ei ole kuitenkaan käymässä. Liikenne‑ ja viestintäministeri onkin jo puhunut muista keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Silloin ollaan taas kerran suomalaisen autoilijan, työssä käyvän ihmisen, kukkarolla. Me perussuomalaiset emme voi tätä hyväksyä. Kysynkin arvoisalta ministeriltä: miten te varmistatte, että pitkien etäisyyksien Suomessa, jossa auto on monelle työntekijälle välttämätön, on jatkossakin varaa käydä töissä? 

16.21 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Suomi on sitoutunut erittäin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja sitä myöten myöskin sitoutunut siihen, että päästöjä vähennetään liikenteen osalta 50 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä. 

Näitä tavoitteita voidaan saavuttaa kolmella keskeisellä kokonaisuudella: sillä, että huolehdimme liikennejärjestelmän energiatehokkuudesta, sillä, että huolehdimme ajoneuvojen käyttövoimasta elikkä ajoneuvojen energiatehokkuudesta, ja sillä, että edistämme vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Näistä yksi kokonaisuus on ajoneuvojen energiatehokkuus, jolla saavutetaan kuitenkin vain osa tästä tavoitteesta. Me olemme huolehtineet siitä ja sitoutuneet siihen, että myös autoilussa jatkossakin on hyvät mahdollisuudet edetä Suomessa ja että tuemme niitä ratkaisuja muun muassa romutuspalkkiolla ja myöskin sähköautojen hankintatuella, [Puhemies koputtaa] että saamme autokantaamme uudistettua ja autoilua tuettua. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ja nyt on mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä tähän aihealueeseen. 

16.23 
Jari Ronkainen ps 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Suomen huolimaton neuvottelutaktiikka kansainvälisissä sopimuksissa ja vihreä, verotukseen perustuva ympäristövaikuttaminen tulevat suomalaisille kalliiksi. Te, arvoisa hallitus, luulette, että suomalaiset alkavat ostaa hybridejä ynnä muita sähkövempaimia. Voin kertoa, että monellakaan ei ole varaa uuteen autoon, vaikka mitä tehtäisiin. Ministereiden tuloluokassa nyt vain ollaan täysin irti tästä todellisuudesta. Teidän epärealistiset tavoitteenne liikenteen osalta uhkaavat jo koko teollisuutta ja sitä kautta suomalaisia työpaikkoja ja koko kansantaloutta. Kertokaa nyt, arvoisa ministeri, selvin sanoin, miten aiotte varmistaa, että koko Suomessa on jatkossakin mahdollisuus elää, asua, tehdä töitä ja yrittää. 

16.24 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Liikenteen päästöjen alentamiseen, kuten ministeri Berner totesi, on monta tietä, ja tehokkain ja nopein tapa alentaa liikenteen päästöjä on sekoitevelvoite, jossa kaikkien ajoneuvojen, niin vanhempien kuin uudempienkin polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen, tankkiin tankatessa pistetään fossiilisen dieselin tai bensan sekaan uusiutuvaa komponenttia, ja se ei ole kukkarosta kiinni. Joka ainoa meistä tankilla käydessä saa silloin osan sitä uusiutuvaa ja osallistuu tähän liikenteen päästöjen alentamiseen. 

Aivan oma lukunsa on sitten se, että liikenne tulee tulevaisuudessa sähköistymään. Sitä halutaan vauhdittaa tällä Bernerin mainitsemalla hankintatuella, mutta sielläkin se läpimurto tapahtuu vasta sitten, kun sähköautot ovat kuluttajalle yhtä edullisia hankkia kuin perinteiset polttomoottorikäyttöiset autot. [Eduskunnasta: Missä kaasuautot?] 

16.25 
Sari Essayah kd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa on mainittu, että päämääränä tulisi olla 50 000 kaasuautoa, ja tällä hetkellähän Suomessa on ainoastaan muutamia tuhansia kaasuautoja liikenteessä. Tämä osaltaan johtuu siitä, että meillä ei ole tarpeeksi tankkauspisteitä ja toisaalta että mielestäni hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi sen eteen, että kaasuautojen hankinta tulisi kuluttajalle houkuttelevammaksi. Nyt tässä hallituksen esityksessä on tämä konversiotuki, mutta olisiko mahdollista, että aivan vastaavalla tavalla kuin tällä hetkellä hankintatukea annetaan sähköautoille annettaisiin myöskin kaasuautoille? Biokaasu, joka on puoliksi sekoitteina tässä kaasuseoksessa, on ilmastoystävällistä, ja siinä mielessä, jos ajatellaan vaikka maaseudun elinkeinoja, olisi äärimmäisen tärkeää, että siellä voitaisiin näitä tankkauspisteitä ottaa käyttöön ja sitä kautta elvyttää maaseudun elinvoimaa ja toisaalta saada sitten näitä kaasuautoja liikenteeseen. Muutoin meillä on muna—kana-ongelma: ei ole tankkauspisteitä, kun ei ole autoja, ja ei ole autoja, [Puhemies koputtaa] kun ei ole tankkauspisteitä. 

16.26 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Edustaja Essayah on aivan oikeassa siinä, että meillä on monta keinoa, joilla me pystymme tukemaan ajoneuvojen käyttövoiman energiatehokkuutta, joista yksi on myöskin kaasuauto ja siihen liittyvä tavoite, 50 000 autoa vuoteen 2030 mennessä. 

Tässä kohtaa parlamentaarisen työryhmän yhtenä lopputuloksena oli se, että tuetaan nyt sähköautojen hankintaa, koska siinä hankintahinta on edelleen valtavan korkea suhteessa muihin alemmilla päästöominaisuuksilla varustettuihin ajoneuvoihin. Kaasuauto on hintatasoltaan hyvin lähellä muita energiatehokkaita diesel- ja bensiiniautoja, ja tästä syystä niitä ei nyt hankintatuessa lähdetä tukemaan. 

Tämän lisäksi parlamentaarisessa työryhmässä on myöskin sovittu siitä, että edistämme sekä jakelutukea että latauspisteiden rakentamista. Näidenkin osalta työ on etenemässä, ja tämä valmistelu toteutetaan TEMin toimesta. 

16.27 
Ari Jalonen sin 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Liikennepolitiikassahan on tapahtumassa todella paljon, ja on erittäin hyvä, että Suomi on etunenässä kulkemassa kohti tulevaisuutta. 

Otetaanpa vaikka sähköautot esimerkiksi: jos kotitalouksissa asetetaan katolle sähköpaneeli, auton akku toimii varavirtana koko kyseisen talouden sähköjärjestelmään ja tuottaa näin ollen hyötyjä myös sitä kautta yhteiskunnalle laajamittaisesti säätövoiman kautta ynnä muuta. Vastaavasti kaasupuolella biokaasutuotanto tuottaa paljon hyvää, kuten esimerkiksi maatalouden lannoitteen kautta. Ja nämä päästöt ylipäätänsä pienenevät hyvinkin paljon, kun uusi vähäpäästöisempi kalusto tulee käyttöön. Lisäksi tämä joukkoliikenteen tehostaminen on iso asia. [Puhemies koputtaa] 

Tässä tapahtuu siis paljon, mutta komissio on tuonut ne päästörajansa nyt julki, ilman niitä tarkkoja rajoja. Miltä tämä näyttää [Puhemies koputtaa] nyt Suomen kannalta? 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Pidämme kiinni tästä minuutin vastausajasta. 

16.28 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Komissio on todellakin eilen vasta oikeastaan tiedottanut tulevasta päätöksestään, ei vielä asetusta antanut julki. Näyttää siltä, että komission asetus tulee asettumaan niin, että vuoden 2030 osalta saadaan Suomen kannalta hyvät päästörajat ajoneuvojen osalta, ja etenkin hyvä on se, että saadaan myöskin välitavoite vuodelle 2025. Tämä tukee sitä, että autoteollisuus lähtee hakemaan kunnianhimoisia päästörajoja, ja sitä kautta myöskin mahdollistaa sitä, että saamme parempaa tarjontaa markkinoille. Tämä on yksi tärkeä osa sitä tavoitetyötä, jota EU:ssa olemme yhdessä ministeri Tiilikaisen kanssa tehneet. 

16.29 
Ville Skinnari sd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Näin talousvaliokunnan jäsenenä tietysti aluksi täytyy vähän ihmetellä perussuomalaisten tämänhetkistä kantaa, koska vielä viime keväänä, viime kesänä olitte tukemassa hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa. 

Autoteollisuus niin kansainvälisesti kuin täällä meillä Euroopassakin panostaa jatkuvasti enemmän sähköautoihin ja teknologian muutos on todella nopeaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hinnat tulevat putoamaan. 

Meillä Suomessa on paljon autoteknologian osaamista. Itse uskon, että meille syntyy paljon työpaikkoja, tutkimus- ja kehitysosaamista, ehkä kokonainen sähköautoklusteri, jollaista me emme vielä osaakaan nähdä. Olisinkin kysynyt ministeriltä: kuinka hallitus aikoo edesauttaa sitä, että Suomi on teknologiassa myös sähköautoilun ykkösmaa jatkossa? 

16.30 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia edustaja Skinnarille tästä kysymyksestä. 

Suomella todellakin on erinomaista osaamista silloin kun puhutaan sähköistyvän liikenteen teknologiasta ja siihen liittyvästä osaamisesta. Sitä on kertynyt meillä VTT:ssä. VTT:stä on syntynyt spin-offeja, esimerkiksi Linkker, joka tuottaa sähköbusseja, joista päästään tekemään kokeiluja, esimerkkejä, ympäri maailmaa. Hienoa olisi myöskin, jos meillä kaupungit osallistuisivat tähän kokeiluun ja mahdollistamiseen luomalla etenkin kaupunkiliikenteeseen sähköistä liikennettä joukkoliikenteen puolelle. Samanaikaisesti meidän latausinfraosaamisemme on erinomaisella tasolla, ja tämäkin näkyy erittäin hyvin muissa Pohjoismaissa. 

Toivottavasti meillä saadaan sähköliikennettä, sähköistä liikennettä, edistettyä niin, että tätä osaamista saadaan myöskin kotimaassa entistä parempaan käyttöön. Teemme kaikkemme sen puolesta, että Suomen tavoite sähköisen liikenteen puolesta onnistuu, ja teemme niitä toimenpiteitä useammalla rintamalla. 

16.31 
Olli-Poika Parviainen vihr 
(vastauspuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Minun mielestäni ja vihreiden mielestä ilmastonmuutos ei odota. Oikeastaan se ei ole mielipidekysymys, se on fakta. Näin ollen Euroopan unionin asettamat uudet päästötavoitteet esimerkiksi autoliikenteelle ovat välttämättömiä ja Suomen kannattaa ennemmin olla tässä voittajien joukossa ja satsata uusiin teknologioihin, kuten edustaja Skinnarikin puhui. 

Me vihreät esitämme, sen lisäksi, että me tuemme näitä hallituksen hyviä esityksiä, myös määräaikaista viiden vuoden auto- ja ajoneuvoveron vapautusta uusille sähköautoille, jotta saamme markkinaa vauhditettua entisestään. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että nämä parlamentaarisen liikennetyöryhmän esitykset ovat mitä parhaimpia. 

Yksi osa tätä pakettia on vanhojen autojen romutuspalkkio, jossa on puhuttu jonkun verran. Sillä voidaan ohjata vanhan autokannan muuttumista tai vaihtamista uudempaan. Kysyisin ministeri Berneriltä: miten suhtaudutte ajatukseen, että jatkossa romutuspalkkion voisi maksaa myös joukkoliikennesetelinä? 

16.32 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt olemme sopineet romutuspalkkion osalta yhdestä kokonaisuudesta vuodelle 2018. Lähtökohtaisesti suhtaudun avoimesti sellaisiin ratkaisuihin, jotka edistävät meidän ilmastotavoitteitamme liikenteen osalta. Haluan myöskin kiittää siitä hyvästä yhteistyöstä, jota parlamentaarisessa työryhmässä olemme saaneet tehdä. Senkin osalta vielä tämän parlamentaarisenkin työn aikana tulemme palaamaan vielä muihin keinoihin, muun muassa myöskin verotuksen kysymyksiin, siltä osin kuin ne ilmasto-ohjaukseen vaikuttavat. — Kiitos. 

Frågan slutbehandlad.