Senast publicerat 05-06-2021 11:15

Punkt i protokollet PR 115/2017 rd Plenum Torsdag 9.11.2017 kl. 16.00—18.49

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 110/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2017 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 10/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
18.39 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia, eli lähinnä veroa korotettaisiin keskimäärin 21 prosenttia. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korottaa tupakkaveroa asteittain. 

Sikareista kannettaisiin arvonlisäveron lisäksi yksikköveroa. Lisäksi säädettäisiin sikareiden vähimmäisverosta. Esityksen myötä kalliimpien sikareiden osalta hintamuutos olisi vain muutaman prosentin, eli tässä ohjataan polttamaan kalliimpia sikareita halvempien sijaan. Asiantuntemattomampi sanoisi, että tässä suositaan taas herrojen sikariharrastusta. Tällä hetkellä sikareiden ja pikkusikareiden veroprosentti on noin kolmannes vähittäismyyntihinnasta. Sikareiden tupakkaverorasitus on kaksinkertaistunut vuosina 2009—2017. 

Vuoden 2016 elokuussa tuli voimaan uusi tupakkalaki, jolla muutettiin monelta osin tupakkatuotteita koskevaa sääntelyä. Muutokset eivät vielä kaikilta osin ole voimassa, vaan esimerkiksi makuainekielto tulee voimaan vasta toukokuussa 2020. Mielestäni tämä tupakkalaki jäi kokonaisuutena hieman kesken, mikäli sen tavoitteena oli ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tältä osin se ei varmasti koskaan valmiiksi tulekaan, mutta hieman avaan vielä edellisen tupakkalain tavoitetta: Kunnianhimoinen tavoite pyrittiin saavuttamaan tarttumalla erityisesti lasten ja nuorten tupakointiin, eli tupakoinnin aloittaminen on estettävä jo varhaisessa vaiheessa. Tätä tavoitetta tupakkalaki linjaa alaikäisiä henkilöitä koskevilla tupakkakielloilla. 

Uusimman nuorten terveystapatutkimuksen, STM 2017, tulosten mukaan nuorten tupakointi jatkaa vähenemistään ja vuonna 2017 14—18-vuotiaista 7 prosenttia tupakoi päivittäin, kun vastaava luku oli 25 prosenttia vuonna 2001. Tupakkalain 118 § kieltää alle 18-vuotiaalta henkilöltä tupakan hallussapidon ja 63 § tupakan maahantuonnin. Lisäksi tupakkalain 53 §:n mukaan on kiellettyä alle 18-vuotiaalle henkilölle myydä, välittää ja muuten luovuttaa tupakkatuotteitta ja tupakointivälineitä. 109 §: henkilö, joka myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa taikka välittää tupakkatuotteen alle 18-vuotiaalle henkilölle, syyllistyy tupakan myyntirikokseen, josta rangaistukseksi määrätään sakkoa tai vankeutta enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Näin ollen yksittäisen tupakka-askinkin välittäminen vastiketta vastaan alaikäiselle kaupasta on rangaistava rikos. Tupakan vastikkeeton luovuttaminen alaikäiselle on niin ikään kiellettyä, mutta siitä ei tupakkalaissa ole säädetty rangaistusta. Voinee kysyä: miksi ei? Alaikäiselle tupakan hallussapidosta ei ole tupakkalaissa myöskään säädetty rangaistusta, ja näin ollen esimerkiksi poliisilla, opettajalla, vanhemmalla tai sijaisvanhemmalla ei ole oikeutta takavarikoida tai ottaa pois tupakkatuotteita alaikäisen hallusta. Mielestäni tämä on ristiriidassa tupakkalain tavoitteen kanssa sekä myös verrattuna alkoholilakiin, jonka 60 §:n ja 60 a §:n mukaan poliisi voi ottaa alkoholijuomat alaikäiseltä pois ja hävittää poliisin toimesta. Se, että alaikäiseltä ei voida ottaa tupakkavälineitä pois, perustuu perustuslakivaliokunnan kantaan lausunnossaan 23/1997, jonka mukaan pelkän hallussapidon kriminalisointia olisi pidettävä poikkeuksellisena. Tupakkatuotteen hallussapitäminen ei heidän mielestään myöskään aina merkitse tuotteen käyttämistä tai edes käyttämisen aikomista. Ihan samalla tavoin voidaan mielestäni sanoa alkoholin hallussapidosta, jos niin halutaan. 

Joka tapauksessa nikotiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine, josta eroon pääseminen ei ole aina helppoa. Sen vuoksi onkin tärkeää, että tupakoinnin vähentämiseen tähtäävissä toimissa etsitään myös keinoja, joilla voidaan tukea eri tapoja vieroittua nikotiinista. Se on suurta viisautta. 

18.44 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Kuten tuossa aiemmassa, alkoholiveroa koskeneessa keskustelussa jo totesin, haittaverot ovat tässä vaiheessa ihan perusteltuja ja niitä voidaan korottaa, ja siksi SDP on tässä esityksessä tukemassa hallituksen esitystä. Pyytäisin myös kiinnittämään huomiota valiokunnan mietintöön tästä asiasta. Olemme kirjoittaneet sinne kohtuullisesti tekstiä myös juuri siitä näkökulmasta, kuinka tärkeää olisi, että yhteiskunnassa noin yleisesti taisteltaisiin sen puolesta, että ihmisiä kannustettaisiin lopettamaan tupakointi, ja sillä tavalla ihmisillä olisi mahdollisuus saada tukea ja erilaisia toimia sitten siinä taistelussa, mikä jokaisen tupakoitsijan varmasti olisi syytä tehdä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.