Senast publicerat 05-06-2021 16:35

Punkt i protokollet PR 115/2018 rd Plenum Torsdag 15.11.2018 kl. 16.01—19.41

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 221/2018 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
18.32 
Harry Harkimo liik :

Arvoisa puhemies! Kun yritys tekee konkurssin, tarkoittaa se monta kertaa myös henkilökohtaista velkavankeutta. Tämä saattaa kestää jopa 30 vuotta tai viedä ihmisen jopa ikuiseen perintäkierteeseen. Moni yhteiskunnasta lähes täysin syrjäytynyt 90‑luvun laman aikana konkurssin tehnyt yrittäjä tai heidän asioitaan ajavat järjestöjen edustajat ovat olleet minuun yhteydessä. Työllistyminen, uuden yrityksen perustaminen, asunnon tai jopa puhelinliittymän hankkiminen olikin mahdotonta.  

Asia koskee yllättävän monia. Vuonna 2006 toimintansa lopetti 25 000 yritystä. Näistä eivät tietystikään kaikki menneet konkurssiin. 30 prosenttia nykyään perustettavista startupeista ei ole olemassa enää viiden vuoden päästä. Konkurssin vaikeasti purettava velkataakka huonontaa ihmisen elämänlaadun lisäksi myös yhteiskunnan toimintaa. Lakimuutoksen olisi pitänyt tukea näitä yrittäjiä ja työntekijöitä. Nyt kun olen lukenut lakiesitystä läpi, niin siinä on tietysti hyviä asioita, se selkeyttää konkurssimenettelyä ja ottaa huomioon ympäristövaikutukset, mutta ihmisten pelastamista tämä ei koske ollenkaan, ja sitä todella ihmettelen.  

18.34 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa konkurssilakia. Sanoisinpa, että jo on aikakin. Edellinen laki tuli voimaan syyskuussa 2004. Noin 14 vuoden voimassaolon myötä on tullut selväksi, että lakia on muutettava.  

Esityksen myötä konkurssimenettely yksinkertaistuu ja nopeutuu. Konkurssimenettelyn velkaselvittelyä yksinkertaistetaan keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta. Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikaissääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen valvontaan tehostetaan menettelyn nopeuttamiseksi. Muutokset koskevat pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumista, raukeamisesityksen toimittamista, valvontapäivän määräämistä ja jakoluetteloehdotuksen valmistumista. Pesänhoitajalle asetettaisiin velvollisuus ottaa tietyissä tilanteissa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon ilman valvontaa.  

Epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otetaan säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Säännöksistä ilmenee jatkossa, miltä osin konkurssipesällä on mahdollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla kustannuksellaan ja miltä osin toimimisvelvollisuutta ja kustannusvastuuta ei ole. Yhteisenä tekijänä vastuun synnyttäville perusteluille olisi niin sanottu vaaraelementti. Mikäli viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista, konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimet on toteutettu konkurssin alkamisen jälkeen. Jos taas konkurssipesän toteuttamat toimenpiteet ovat kohdistuneet panttiomaisuuteen, konkurssipesällä olisi oikeus saada kustannuksista korvaus panttiomaisuuden myyntihinnasta. Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut ovat jatkossa edellä mainittua laajemmat vastaten lähtökohtaisesti normaaleja toimijan vastuita.  

Nämä konkurssiasiat, arvoisa puhemies, ovat erittäin monimutkaisia, mutta uskon, että tällä hallituksen esityksellä saamme näitä asioita vietyä huomattavasti eteenpäin ja selvemmäksi. Toivon, että tämä laki tulee voimaan mahdollisimman pian.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.