Senast publicerat 05-06-2021 14:55

Punkt i protokollet PR 115/2018 rd Plenum Torsdag 15.11.2018 kl. 16.01—19.41

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 180/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 180/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.