Senast publicerat 06-06-2021 13:52

Punkt i protokollet PR 116/2020 rd Plenum Tisdag 22.9.2020 kl. 13.59

5.  Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

InterpellationIP 2/2020 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Antti Rinne
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 5 på dagordningen. Ledamot Petteri Orpo och 72 andra ledamöter har framställt interpellation IP 2/2020 rd om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Petteri Orpo läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.