Senast publicerat 16-02-2022 13:57

Punkt i protokollet PR 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 13.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-398501
Förslag till uttalande 12.10.2021
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.10.2021. 

Under debatten har Mika Niikko understödd av Ville Vähämäki framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 66/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 37 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.