Senast publicerat 16-02-2022 13:48

Punkt i protokollet PR 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 13.59—18.31

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 155/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Kurvinen, varsågod, presentationsanförande. 

Debatt
17.15 
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! On erityisen mukavaa olla täällä puhujakorokkeella sen vuoksi, että tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta on ensimmäinen hallituksen esitys, jonka saan tiede- ja kulttuuriministerinä tuoda tänne eduskuntaan. Toivon, että eduskunnan kanssa alkanut hyvä yhteistyö jatkuu myös näiden lainsäädäntöasioiden osalta. 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan tosiaan muutettavaksi näitä kahta lakia, ja tavoitteena tällä muutoksella olisi erään ammattiryhmän aseman parantaminen. Tavoitteena olisi hiihdonopettajien aseman parantaminen ja heidän työn perässä tapahtuvan liikkuvuutensa aseman parantaminen. Tilanne on se, että nykyisin hiihdonopettajan tehtävää ei Suomessa ole säännelty, minkä seurauksena ei ole olemassa toimivaltaista viranomaista, joka voisi myöntää hiihdonopettajalle pätevyystodistuksen. 

Näitä pätevyystodistuksia tarvitaan, arvoisa eduskunta, siksi, että nämä henkilöt voisivat työskennellä myös Suomen ulkopuolella. Myöskään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa ei ole säädetty toimivallasta tällaisissa tapauksissa, joissa ammatti ei ole Suomessa säännelty. Tästä on hyötyä myös muille sääntelemättömissä ammateissa toimiville henkilöille. Tämä antaa mahdollisuuksia työvoiman liikkuvuudelle Euroopan unionin sisäpuolella, kun on olemassa EU-lainsäädännön velvoitteen mukainen kansallinen viranomaistaho, joka voi myöntää näitä pätevyystodistuksia esimerkiksi hiihdonopettajille. Toimivalta tällaisten todistusten myöntämiseen ehdotetaan annettavaksi Opetushallitukselle. 

Lisäksi tällä esityksellä on tavoitteena sujuvoittaa Opetushallitukselle suoritettavien tunnustamishakemusten maksujen maksamista. Nykyisin haasteita on aiheuttanut maksujen periminen päätöksen antamisen jälkeen. Esityksessä ehdotetaan, että ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettuun lakiin lisättäisiin uudet säännökset myös tästä maksujen perimisestä. Ehdotuksen mukaan Opetushallitukselle maksettavat ammattipätevyyksiä ja virkakelpoisuuksia koskevat hakemus- ja päätösmaksut pitäisi maksaa ennen käsittelyn aloittamista ja päätöksen saamista, tai hakemus tällaisesta päätöksestä raukeaa. Jatkossa maksettaisiin eri hakemustyypeille yhteinen käsittelymaksu ja myöhemmin päätöstyypin mukainen päätösmaksu. Uuden mallin arvioidaan pitkällä aikavälillä nopeuttavan näitten hakemusten käsittelyä ja sitä kautta vähentävän toki jonkin verran myöskin byrokratiaa, pieneltä osin. 

Arvoisa puhemies! Loppuun näiden lakiesitysten voimaantulosta: tämä pääasia on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta jo ensi talvena voisivat hiihtoalan ammattilaiset tästä nauttia, mutta sitten tämän käsittelymaksuja koskevan säännöksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2022. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja al-Taee poissa. — Edustaja Koponen Ari, olkaa hyvä. 

17.19 
Ari Koponen ps :

Kiitos, puhemies! Onnea ministerille ensimmäisestä hallituksen esityksen esittelystä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.