Senast publicerat 05-06-2021 01:43

Punkt i protokollet PR 117/2016 rd Plenum Fredag 18.11.2016 kl. 12.59—13.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 27/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 17.11.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

7 §  

Talman Maria Lohela
:

Under debatten har Veronica Rehn-Kivi understödd av Joakim Strand föreslagit att ett nytt 3 mom. fogas till paragrafen enligt lagmotion LM 93/2016 rd. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 43 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 151/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 93/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.