Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 117/2016 rd Plenum Fredag 18.11.2016 kl. 12.59—13.03

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Regeringens propositionRP 183/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.