Senast publicerat 05-06-2021 16:28

Punkt i protokollet PR 118/2018 rd Plenum Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.11.2018. 

Under debatten har Emma Kari understödd av Kari Uotila föreslagit att lagförslaget förkastas. Under debatten har dessutom Joona Räsänen understödd av Mika Kari framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 20 nej; 42 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet ”ja”, Joona Räsänens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 59 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.