Punkt i protokollet
PR
118
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018. 
Senast publicerat 22.11.2018 18:09