Senast publicerat 15-10-2021 15:24

Punkt i protokollet PR 118/2021 rd Plenum Fredag 15.10.2021 kl. 13.03—14.54

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 94/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.