Senast publicerat 05-06-2021 00:46

Punkt i protokollet PR 119/2016 rd Plenum Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av 7 och 26 § i lagen om lönegaranti för sjömän och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 196/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2016 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 9/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Vi inleder debatten om ärendet: utskottets ordförande, ledamot Filatov. 

Debatt
15.26 
Tarja Filatov sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Lyhyt esittely siitä, mistä on kysymys. Kyse on kilpailukykysopimukseen liittyvästä palkkaturvaa koskevasta lainmuutoksesta, ja tämä liittyy näihin kilpailukykysopimuksen sisälle syntyneisiin selviytymissopimuksiin elikkä siihen tilanteeseen, kun yrityksellä on vaikeuksia maksaa esimerkiksi lomarahoja tai palkkaa ajoissa mutta sillä, että pystytään hieman joustavoittamaan näitä maksupäivämääriä ja muita, pystytään ikään kuin turvaamaan sen yrityksen jatko ja selviytyminen. Tähän mennessä meidän ongelmamme on ollut se, että jos työntekijä ei saa palkkojansa ajoissa ja meillä palkkaturvalainsäädännössä on tiukat aikamääräiset säännöt, milloin palkkaturva voi tulla vastaan, jos työntekijältä sitten loppupeleissä jäävät palkat saamatta, niin tämä on tavallaan ristiriidassa tämän kilpailukykysopimuksen joustavoittamisen tai selviytymissopimusten kanssa. 

Oikeastaan nämä lainsäädännön muutokset tarvitaan kahdesta syystä. Ensinnäkin eräpäivän siirtoa koskevien sopimusten ei ole aina katsottu sitovan palkkaturvaviranomaisia, ja tästä on seurannut harmia työntekijälle, joka on halunnut joustaa yrityksen selviytymisen vuoksi mutta sitten huonosti käydessä menettänyt omat palkkasaatavansa kokonaan. Toinen syy on se, että ilman näitä tarvittavia säännösmuutoksia palkkaturvaviranomainen saattaa pitää näitä selviytymissopimuksia osoituksena siitä, että työntekijän olisi pitänyt tietää se, että yrityksellä menee huonosti, ja on ikään kuin keinottelua, että hän siitä huolimatta on jatkanut työntekoansa tässä yrityksessä, ja tämä on ollut palkkaturvan epäämisen perusteena. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää näitä ehdotuksia tarpeellisina ja kannatettavina, ja valiokunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että jotta voi sitten lopulta saada sen palkkaturvan, niin tarvitaan tiukkoja muoto- ja määräaikaisvaatimuksia. Sinänsä voidaan sopia varsin ikään kuin joustavasti tai vapaamuotoisesti siitä, mitä tapahtuu, mutta tuo sopimus pitää tehdä kirjallisesti ja tiettyyn aikaan mennessä, jotta se on sitten todennettavissa, kun katsotaan, onko työntekijällä oikeutta palkkaturvaan vai ei. 

Tämän vuoksi valiokunta korostaa sitä, että näistä palkkaturvan sekä hakemiseen että myöntämiseen liittyvistä vaatimuksista ja niistä muodoista, joilla sopimukset työnantajan ja työntekijän välillä pitää tehdä, pitää tiedottaa tehokkaasti sekä työnantajille että työntekijöille, jotta tulevaisuudessa vältetään sellaiset tilanteet, että palkkaturva jäisi työntekijältä muotoseikkojen vuoksi saamatta. 

Valiokunta selkiytti lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Yksityiskohtaisissa perusteluissa valiokunta toteaa, että Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muutosehdotuksen johtolauseessa ja sääntömuutosehdotuksessa on jäänyt ottamatta huomioon, että mainitun lain 6 §:ään on lailla lisätty uusi 17 kohta, ja tämä aiheuttaa muutostarpeen sekä tämän lain johtolauseeseen että muutamaan muuhun kohtaan. Nämä muutokset valiokunta tähän teki, mutta muuten tämä on hyväksytty yksimielisesti valiokunnassa kilpailukykysopimuksen edellyttämässä muodossa. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 196/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.