Senast publicerat 04-06-2021 22:43

Punkt i protokollet PR 119/2016 rd Plenum Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28

3.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om skatt på arv och gåva samt av 47 § i inkomstskattelagen (RP 175/2016 rd)

Regeringens propositionRP 245/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Debatten om ärendet avslutdes i plenum 22.11.2016. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Touko Aalto i strid med talmanskonferensens förslag föreslagit att ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

Redogörelsen godkändes. 

Talmanskonferensens förslag "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 93 ja, 57 nej; 49 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.