Punkt i protokollet
PR
119
2016 rd
Plenum
Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2016. 
Under debatten har Sari Tanus understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 60 nej; 41 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 149/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-11-2016 13:24