Senast publicerat 04-06-2021 22:41

Punkt i protokollet PR 119/2016 rd Plenum Onsdag 23.11.2016 kl. 13.59—16.28

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
LagmotionLM 93/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2016. 

Under debatten har Sari Tanus understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 61 nej; 38 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 93/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.