Punkt i protokollet
PR
119
2018 rd
Plenum
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 176/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22.11.2018 19:30