Senast publicerat 05-06-2021 16:28

Punkt i protokollet PR 119/2018 rd Plenum Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Regeringens propositionRP 81/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 81/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.