Punkt i protokollet
PR
119
2018 rd
Plenum
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelsmarknadslag och lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 121/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22-11-2018 19:36