Punkt i protokollet
PR
119
2018 rd
Plenum
Torsdag 22.11.2018 kl. 16.00—19.08
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 201/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 22-11-2018 19:30