Punkt i protokollet
PR
119
2020 rd
Plenum
Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27
3
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 2/2020 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.9.2020. 
Under debatten har Sanna Antikainen understödd av Jari Ronkainen framställt ett förslag i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2019 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-09-2020 14:31