Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 119/2020 rd Plenum Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27

3.  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MedborgarinitiativMI 4/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2020 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 2/2020 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 23.9.2020. 

Under debatten har Sanna Antikainen understödd av Jari Ronkainen framställt ett förslag i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2019 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat.