Senast publicerat 08-11-2022 17:57

Punkt i protokollet PR 119/2022 rd Plenum Tisdag 8.11.2022 kl. 14.03

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 244/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.