Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 12/2020 rd Plenum Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17

9.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020.