Punkt i protokollet
PR
120
2016 rd
Plenum
Torsdag 24.11.2016 kl. 15.59—21.40
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 32/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Vi inleder den allmänna debatten, utskottets ordförande Haatainen. 
Debatt
21.16
Tuula
Haatainen
sd
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimaan kilpailukykysopimukseen, ja sen mukaisesti tässä työnantajan työeläkevakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua pienennetään ensi vuoden alusta alkaen ja palkansaajien maksua puolestaan nostetaan, jotta tämä työnantajamaksun alennus ei vaarantaisi sosiaaliturvan rahoitusta. 
Nyt on niin, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan päivärahaetuuksien suuruutta laskettaessa ansioista vähennetään ensin 60 prosenttia työntekijämaksujen yhteismäärästä, ja kun työntekijämaksut ensi vuoden alussa nousevat, korotukset pienentäisivät päivärahojen euromäärää. Koska tarkoituksena ei ole leikata päivärahoja, niin etuuslakeja ehdotetaan muutettavaksi niin, etteivät maksumuutokset pienennä tai kasvata etuuksia, ja valiokunta pitää esitystä kannatettavana. 
Samalla tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kyseessä on vahinkoilmoituksen jättämisaika, ja tätä määräaikaa, jossa ajassa niitä voi tehdä, nostetaan 30 päivästä 60 päivään vahingon sattumisesta. 
Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti, joten valiokunta esittää, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen 214/2016 vp. 
21.17
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa herra puhemies! Nyt täytyy antaa hallitukselle kiitosta, kun on kiitoksen paikka. Siltä osin kuin tämä koskettaa kilpailukykysopimusta, on hyvä, että hallitus kompensoi ja huolehtii, että palkansaajat eivät tässä menetä. 
Toisaalta on myös tämä esitys, että maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakia muutetaan siten, että se palvelee ja tukee maatalousyrittäjien mahdollisuutta saada tarvittavat etuutensa. Kun he hakevat vahinkoilmoituksen kautta tätä itsellään olevaa oikeutta, niin todettiin, että vahinkoilmoituksia on tullut yhteensä 3 000, joista 600 on ollut myöhässä, koska aikataulullisesti ei ole niitä keretty tekemään. Nyt tästä syystä on erittäin perusteltua, että tämä määräaika pitenee 30 päivästä 60 päivään. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 214/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 07-04-2017 15:30