Senast publicerat 05-06-2021 09:25

Punkt i protokollet PR 120/2017 rd Plenum Fredag 17.11.2017 kl. 12.59—13.32

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 111/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2017.