Punkt i protokollet
PR
120
2018 rd
Plenum
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Det lagförslag, vars innehåll godkändes i första behandlingen, ska behandlas i gundlagsordning. Lagförslaget kan nu, ifall det inte med minst fem sjättedelars majoritet förklaras brådskande, godkännas att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 135/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 27-11-2018 09:12