Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 120/2020 rd Plenum Tisdag 29.9.2020 kl. 14.02—19.09

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
18.04 
Mirka Soinikoski vihr :

Arvoisa rouva puhemies! Kuten tiedämme, koronan vuoksi liikennemäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Pyöräilybuumi on kuumimmillaan, ja etätyöhön siirtymisen myötä matkasuoritteet ovat laskussa. Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä pyritään kuitenkin varmistamaan, että liikennesektori pääsee sille asetettuihin sitoviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Tämä ratkaistaan kasvattamalla sitä siirto-osaa, jonka polttoaineen jakelijat voivat siirtää tältä vuodelta ensi vuodelle. 

Olennaista kaikessa liikennettä koskevassa päätöksenteossa on tähdätä määrätietoisesti Suomen tavoitteeseen puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on sitouduttu toimiin, jotka vauhdittavat irtautumista fossiilisista polttoaineista, vähentävät liikennesuoritteita ja edesauttavat kokonaisuutena siirtymää kestävämpään tapaan liikkua.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi fossiilisia polttoaineita on korvattava liikennettä sähköistämällä ja vähäpäästöisten biopolttoaineiden osuutta lisäämällä. Henkilö- ja tavaraliikennettä on siirrettävä yhä enemmän taivaalta ja kumipyöriltä raiteille. Myös lihasvoimalla tehtyjen matkojen osuutta on lisättävä kävelyä ja pyöräilyä edistämällä.  

Arvoisa rouva puhemies! Luonnon tai ilmaston kannalta ei ole yhdentekevää, miten ja mistä liikenteen biopolttoaineet valmistetaan — käytetäänkö valmistukseen neitseellistä biomassaa, vai puhutaanko esimerkiksi neljännen sukupolven hiilineutraaleista biopolttoaineista. Erot biopolttoaineiden välillä hiilijalanjäljessä ja ekologisuudessa voivat olla hyvinkin suuria. Kiertotalous tulee biopolttoaineiden osalta mukaan kuvioihin silloin, kun biopolttoainetta tuotetaan eri alojen jätteistä ja sivuvirroista. Kiertotaloutta myös liikennesektorilla tulee ehdottomasti edistää.  

Tämän hallituksen esityksen lisäksi käynnissä on valmistelutyö jakeluvelvoitelainsäädännön laajemmasta päivittämisestä. Muun muassa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen eli niin sanotun biovelvoitteen laajentamista liikennekaasuihin selvitetään. Biokaasua voidaan käyttää uusiutuvana polttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa sekä jatkojalostettuna liikennekaasuna, jolloin siitä saadaan irti suurin mahdollinen jalostusarvo. Jakeluvelvoitteen laajentaminen myös liikennekaasuihin voisi vauhdittaa biokaasuautojen yleistymistä ja jakeluverkoston laajentumista. Lisäksi vuoden 2021 kehysriiheen mennessä arvioidaan, miten verotuksella voidaan kannustaa täyssähköautojen lisäksi kaasuautojen ja lataushybridien hankintaa. Tämä on, arvoisa rouva puhemies, nähdäkseni juuri oikea suunta.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.