Senast publicerat 04-06-2021 22:19

Punkt i protokollet PR 121/2016 rd Plenum Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 216/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016.