Punkt i protokollet
PR
121
2016 rd
Plenum
Fredag 25.11.2016 kl. 12.59—13.22
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 10/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
6 kap. 6 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 54 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ikraftträdandebestämmelsen 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 54 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
7 kap. 9 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 54 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ikraftträdandebestämmelsen 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 54 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 105/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25-11-2016 14:46