Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 121/2017 rd Plenum Tisdag 21.11.2017 kl. 14.00

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 111/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 111/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.