Punkt i protokollet
PR
122
2016 rd
Plenum
Tisdag 29.11.2016 kl. 14.01—18.29
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 201/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-11-2016 19:08