Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 122/2017 rd Plenum Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2017.