Senast publicerat 05-06-2021 12:52

Punkt i protokollet PR 122/2017 rd Plenum Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 270/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.11.2017. 

Under debatten har Eva Biaudet understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 95 ja, 77 nej; 27 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 270/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.