Punkt i protokollet
PR
122
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, till lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.11.2017. 
Under debatten har Sami Savio understödd av Leena Meri föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 161 ja, 16 nej; 22 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—13 i proposition RP 80/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-03-2019 11:03