Punkt i protokollet
PR
122
2017 rd
Plenum
Onsdag 22.11.2017 kl. 13.59—18.20
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 11/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.11.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
18 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 170 ja, 10 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 29-03-2019 11:03