Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 28.11.2018 17:21