Senast publicerat 05-06-2021 16:22

Punkt i protokollet PR 122/2018 rd Plenum Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

Regeringens propositionRP 239/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.