Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 119/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28-11-2018 17:33