Senast publicerat 05-06-2021 19:15

Punkt i protokollet PR 122/2018 rd Plenum Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 191/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 

Under den allmänna debatten har Ville Vähämäki understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att lagförslagen i reservation 3 läggs som grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 16 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen. 
Talman Paula Risikko
:

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Skattetabell 2 i lagförslag 2 

Talman Paula Risikko
:

Ozan Yanar har understödd av Emma Kari föreslagit att skattetabell 2 godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Ozan Yanars förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 140 ja, 22 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 191/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 65 och 66/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.