Senast publicerat 05-06-2021 17:46

Punkt i protokollet PR 122/2018 rd Plenum Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01—16.31

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Regeringens propositionRP 196/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2018 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 17/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Vi inleder den allmänna debatten. — Presentationsanförande, utskottets ordförande, ledamot Kalmari, varsågod. 

Debatt
16.18 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyseessä lakiesitys Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta. Jälleen kerran on kyse norminpurusta. 

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin ensinnäkin aktiiviviljelijän määritelmän osalta siten, että luovuttaisiin niin sanotun kieltolistan soveltamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että aktiiviviljelijälle ei tarvitse enää osoittaa tiettyä kokonaistulorajaa henkilön tuloista, jotka tulevat maataloudesta, vaikka olisi muutakin, liitännäistoimintaa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi ratsastuskenttä ja maneesi. Tämä ei toki ole koskenut kovin monia henkilöitä Suomessa, mutta aivan turhaa hallinnollista taakkaa tämä on aiheuttanut niin hallinnolle kuin sitten näille viljelijöille, jotka ovat sitä joutuneet tekemään. Sen lisäksi viherryttämistukeen haluamme ekologiseksi alaksi myös mesikasveille kylvettyjen kesantojen alat. 

Pinta-alatukivalvonnat ovat erittäin paljon aikaa syöviä toimenpiteitä niin viljelijöillä kuin hallinnossakin, ja valiokunta katsoo, että on erittäin hyvä, että valiokunnan toiveitten mukaisesti edetään kohti digitalisaatiota, ja pinta-alatukivalvonnoissa voitaisiinkin käyttää jatkossa uusia tekniikoita. Me kaikki tiedämme, että dronet ja muut menetelmät tulevat. Miksi emme niitä käyttäisi ja vähentäisi kustannuksia ja aikaa? Sen lisäksi maatiloille neuvontaa antavat neuvojat voitaisiin jatkossa valita kaikille avoimella ja puolueettomalla valintamenettelyllä ja valintamenettelyyn ei enää sovellettaisi julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Tämä valiokunnan mietintö näistä asioista oli yksimielinen, ja kaikki nämä ovat norminpurkua — omalta pieneltä sektoriltaan kukin, mutta hyviä esimerkkejä siitä, että järjenkäyttö on sallittua ja on viisautta mennä tulevaisuutta kohti ja käyttää nykyteknologiaa aina, kun se on mahdollista. 

Kiitän valiokuntaa hyvästä työskentelystä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 196/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.