Punkt i protokollet
PR
122
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.11.2018 kl. 14.01
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu i andra behandlingenantas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.11.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Riitta Myller föreslagit att lagförslaget förkastas och framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservation 1. Under debatten har dessutom Päivi Räsänen understödd av Peter Östman framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 57 nej; 33 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 88 ja, 78 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 56 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 48 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28.11.2018 15:30