Senast publicerat 04-06-2021 22:26

Punkt i protokollet PR 123/2016 rd Plenum Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 163/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2016 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 

Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Aino-Kaisa Pekonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 65 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.