Punkt i protokollet
PR
123
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen samt lagar om ändring av 57 b och 102 § i läkemedelslagen och av 22 och 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 
Under debatten har Aino-Kaisa Pekonen understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att lagförslagen förkastas. Sari Tanus har understödd av Sari Essayah föreslagit att lagförslag 1 förkastas. 
Vidare har Anneli Kiljunen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. Försalget har dock inte understötts. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Riksdagen ska nu votera om förslagen om att lagförslagen förkastas. Först verkställs omröstning om Aino-Kaisa Pekonens försalag om att samtliga lagförslag förkastas och därefter om Sari Tanus förslag om att lagförslag 1 förkastas. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Lagförslagen godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 144 ja, 29 nej; 26 frånvarande
 
Lagförslag 1 godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 138 ja, 34 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 184/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 01-12-2016 10:38