Punkt i protokollet
PR
123
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-96015
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Tarja Filatov framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 
Vidare har Sari Tanus understödd av Sari Essayah framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 56 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 105/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalande. Förslagen ställs separat mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 70 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 70 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-02-2018 14:12