Senast publicerat 04-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 123/2016 rd Plenum Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 220/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2016 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 

Under debatten har Katja Taimela understödd av Satu Hassi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. Anders Adlercreutz har understödd av Joakim Strand framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 220/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.  

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Förslagen ställs separat mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 56 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anders Adlercreutz förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 11 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.