Punkt i protokollet
PR
123
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.11.2016 kl. 14.00—18.52
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2016. 
Under debatten har Katja Taimela understödd av Satu Hassi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. Anders Adlercreutz har understödd av Joakim Strand framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 220/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Förslagen ställs separat mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 56 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anders Adlercreutz förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 11 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 1.12.2016 11:10